Grønne miljøer gjør oss mindre stresset

Grønne miljøer gjør oss mindre stresset

Vea-lærer Ingunn Sigstad Moen synes alle burde få 20 minutter i naturen på resept fra legen sin. (Foto: Eva Alnes Holte)

– Natur og hage betyr mye for oss mennesker, men om lag 80 prosent av oss bor i byer eller tettsteder. Jo flere grøntområder vi har innen en radius på 300 meter, dess bedre er det for helsa, sier Ingunn Sigstad Moen, lærer på Norges grønne
fagskole – Vea
.

Tekst og foto: Eva Alnes Holte

– Barn og eldre må ha grønne plasser å gå til innenfor trehundremetersgrensen. Naturen krever ingenting av oss og senker stresshormonene i kroppen mest effektivt, sier hun.

Europakommisjonen og WHO har samarbeidet om en håndbok om aldersvennlige miljøer i Europa. De viser til en japansk studie som avdekket at bostedsområder med god tilgang til grønne lunger øker livslengden hos eldre uavhengig av kjønn, alder, sivilstand og sosioøkonomisk status. Studien viste også at kvaliteten på områdene, hvorvidt de bød på mulighet for å gå en lang tur, forekomst av trealleer og fravær av trafikkstøy også hadde sammenheng med økt livslengde.

Tilgangen til et grønt livsmiljø bidrar til bedre opplevd helse, færre sykdommer og et lengre liv hos mennesker i alderen 60 år og eldre. En mulig forklaring på denne effekten er at eldre mennesker som bor nær parker og andre åpne plasser er mer fysisk aktive og forlater hjemmene sine oftere. Det finnes også belegg for at gamle mennesker setter særlig stor pris på grønne omgivelser.

Moen holdt et innlegg på årets hagemesse hvor hun viste til en rekke forskningsprosjekter som alle avdekket at natur og hage er viktig for oss mennesker. Ett av dem studerte hvordan utsikten fra vinduet påvirket pasienter på sykehus. Det viste seg at de som kunne se ut mot park og natur ringte sjeldnere på sykepleierne og ble raskere friske enn de som hadde en murvegg utenfor vinduet.
– Andre ting spilte selvfølgelig også inn her – som enkeltsenger, effektiv ventilasjon, god akustikk, passe belysning og god ergometrisk design på sykehussengen. Men studien viste med all tydelighet at naturopplevelser hadde en god innvirkning på helsetilstanden til pasientene, det var mindre depresjon, mindre bruk av smertelindring og kortere liggetid hos pasienter med «grønn utsikt».

Inngunn Sigstad Moen synes legen burde kunne gi alle en grønn resept på 20 minutter i
naturen hver dag.

Flere artikler:

Klimapris til AF-gruppen

Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå, heter det i juryeringen til Byggenæringens klimapris 2022. (Foto:...

Utemiljø er på vei ut i postkassene!

Her kan du blant annet lese om en utbygger som valgte å prioritere uteområdene før boligbygging, altså trivsel før profitt, om trehuskeregelen fra EU, om fallunderlag på lekeplassene og ikke minst; magasinets nye redaksjonskomité med flinke bransjefolk som skal løfte...

Rekordomsetning av det grønne gullet

DOBLET OMSETNINGEN: Glommen Mjøsen Skog doblet omsetningen sin i fjor. – Det har gitt oss et solid utgangspunkt for videre steg, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun. Han og styreleder Heidi Hemstad tror neppe de får oppleve tilsvarende med det første. (Foto:...

Dårligst råd, dårligst uteområder, dårligst helse

GRØNT KLASSESKILLE: Rike områder beskyttes mot fortettingen ellers i byen. (Foto: Pexels / Dominika Roseclay). – Dette forventet jeg ikke å finne i Oslo, sier forsker Zander Venter i Norsk institutt for naturforskning. Sammen med kollegaer har han kartlagt hvor...

Et personlig forhold til trær

NED TIL RØTTENE: Arboristene Ole Lundetræ og Kristin Moldestad er i ferd med å utvikle en veileder til hvordan man kan identifisere trær ved kun å se på røttene. (FOTO fra Treforsøksparken NMBU: Ingjerd Solfjeld). Hun kaller seg selv en trenørd. Kristin Moldestad (44)...

Flyr på vinduene og dør

BRUTAL DØD: Hvert år ringmerkes nærmere en kvart million ville fugler i Norge. Forskerne anslår at ti millioner av dem dør når de flyr på et vindu. (Foto: Pexels). Over ti millioner fugler dør i vinduskollisjoner hvert år. Mange prøver å forhindre det. Nå har...

Regjeringen verner 54 nye skogområder

RAVINEREGNSKOG I REINÅGA: I Reinåga naturreservat i Hemnes kommune i Nordland vernes en av de nordligste ravineregnskogene i Norge. (Foto: Tom H. Hofton). Vernet vil bidra til å ivareta mange truede arter i framtida. Skogen spiller en avgjørende rolle for...