Skader som skyldes overvann koster samfunnet mellom 3,3 og 5,8 milliarder kroner i året. (Foto: Noelle Otto/Pexels)

Regjeringen foreslår endringer i plan- og bygningsloven. Endringene skal gjøre det lettere for kommunene å iverksette tiltak mot overvann, heter det i en pressemelding fra regjeringen. 

Tekst: Eva Alnes Holte

Lovforslagene gir kommunene hjemler for å kunne kreve at private gjennomfører tiltak mot overvatn, både ved nybygging og på eiendommer som er helt eller delvis utbygde.

Offentlige blågrønne overvannsløsninger

For nye byggetiltak foreslår regjeringen at kommunene kan kreve at de som bygger nytt også må bygge offentlige blågrønne overvannsløsninger, i stedet for å legge overvannsrør, noe kommunene kan kreve i dag. Blågrønne overvannsløsninger kan for eksempel være åpne bekker, dammer og grøntområder. Andre blågrønne løsninger kan være grønne tak, regnbed og parkeringsanlegg med permeable flater og lignende.

Forebygging er langt billigere enn å reparere skadene fra overvann, påpeker kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). – Disse områdene kan også få et estetisk løft og kan for eksempel brukes til ulike rekreasjonsformål.

IKKE BLI OVERMANNET AV OVERVANNET

Private eiendommer

Regjeringen foreslår også at kommunene kan kreve at private gjennomfører tiltak for bedre overvannshåndtering på eiendommer som allerede er utbygde. Siden det kan være problematisk for huseierne å gjennomføre slike tiltak mens eiendommen er i bruk, foreslår regjeringen imidlertid at tiltakene bare kan kreves når det eksisterer et problem med avrenning fra tomta. Dessuten skal ikke kostnadene være for høye for et slikt pålegg.

VISER VANNETS BEVEGELSER 

Nasjonalt sikkerhetsnivå

Forslagene gir også hjemmel til å fastsette i forskrift et nasjonalt sikkerhetsnivå mot overvann og presiserer tiltakshavers plikt til å infiltrere og forsinke overvann, i tillegg til å sikre forsvarlig avledning.

– Forslagene skal bidra til å redusere kostnadene fra overvann, noe som vil kunne spare blant andre huseiere, kommuneer og næringsliv for betydelige beløp, sier Gjelsvik. 

IKKE SÅ SUPERT LIKEVEL?  

Neste utgave av Utemiljø har overvannsproblematikk som tema.