Statens vegvesen stiller krav til miljøvennlig drift for de som skal få den store driftskontrakten for riksvegene i Sunnfjord, samt deler av Sogn og Nordfjord. Kravene som må oppfylles er blant annet redusert bruk av salt, lavere CO2-utslipp og oppsamling av vaskevann etter tunnelvask.

Tekst: Bjørnhild Fjeld
Foto: Statens vegvesen

Alle vegkontrakter som Statens vegvesen lyser ut i år inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp. Nylig lyste de ut en ny, stor driftskontrakt for riksvegene i Sunnfjord, samt deler av Sogn og Nordfjord.

Her er er det stilt flere miljøkrav:

– Vi har strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask. I vinterdriften ønsker vi å redusere saltmengden gjennom å bruke riktig utstyr, og ved økt bruk av værdata. Dette skal bidra til at vi bruker minst mulig salt for å få best mulig effekt, sier prosjektleder Lars Erik Karlsen i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Reduserte saltbruken på riksvegene

Vil halvere utslipp

I tillegg kreves det at deler av bilparken er lavutslippskjøretøy. Målet er at utslippene fra Statens vegvesen og deres underentreprenører skal halveres innen 2030.

Som en konsekvens av regionreformen får Statens vegvesen nå ansvar for kun riksveger, ikke fylkesveger. De nye kontraktene som blir lyst ut, er i større geografiske områder med lengre kontraktsperioder.

Kontrakten i Sunnfjord og omegn omfatter 338 kilometer riksveg og 65 kilometer gang- og sykkelveg i kommunene Sogndal, Høyanger, Sunnfjord, Gloppen og Kinn. På riksvegene E39, riksveg 5 og riksveg 13 er det totalt 27 tunneler med total lengde på 49 kilometer.

LES OGSÅ: Anleggsgartner og kokk går sammen om Mattak

Skredutsatt

– Her er det ingen hyfjellsstrekninger, men utfordrende snøtunge vegstykker over Sogndalsdalen og Langeland. Av stigninger er Halbrendslia, Lunde – Fjærlandstunnelen og Sogndalsdalen spesielt utfordrende, sier Karlsen.

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold. Foto: Lisa Sundstrøm, Statens vegvesen

Flere områder er skredutsatte, og Statens vegvesen setter strenge krav til vinterdriftsklasse, responstid og beredskap. Døgntrafikken på riksveiene i området varierer fra 800 til 14 000 kjøretøy.

Kontrakten som nå lyses ut, gjelder i fem år – fra 1. september 2021 til 31. august 2026, med mulighet for tre års forlengelse. Anbudet blir åpnet 12. april.

– Gjensidig opsjon er et viktig grep i kontraktstrategien, og motiverer begge parter til gode og langsiktige driftsløsninger. Dette skal bidra til best mulig fremkommelighet på veiene hver eneste dag. Samtidig har vi et langsiktig samarbeid for å utvikle nye teknologiske løsninger for miljøvennlig vegdrift, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.