Hvis Majorstuen T-banestasjon ble lagt under bakken, ønsker Ruter å tilrettelegge for 460 nye boliger og et stort parkområde der Frognerelva gjenåpnes.

 Tekst: Bjørnhild Fjeld

Illustrasjoner: Asplan Viak

Planforslaget for omregulering av Majorstuen stasjonsområde er nå lagt ut til offentlig ettersyn på Plan- og bygningsetatens nettsider, med høringsfrist satt til 4. mars.

Dersom T-banestasjonen legges under bakken, vil dette frigjøre et areal på cirka 100 000 kvadratmeter på bakkenivå i dagens sporområde. Her foreslår Ruter i sitt planforslag å legge til rette for økt byliv, nye gang- og sykkelforbindelser og bedre overgangsløsninger for kollektivtransport.

Forslaget innebærer at 33 prosent av området bebygges, mens resten tilgjengeliggjøres for befolkningen i form av grøntområder, torg og lignende. Den foreslåtte nye parken vil bli like stor som Studenterlunden, Spikersuppa og Eidsvolls plass til sammen. Parken vil inngå i en av byens viktigste blågrønne korridorer og gi sammenhengende turveiforbindelse mellom Oslofjorden og Nordmarka.

Planforslaget legger opp til bygging av 460 nye boliger, blant annet i høyblokker på inntil 17 etasjer.

Den nye parken er planlagt å komme der T-banesporet går i dag, med gjenåpning av Frognerelva.

Det er også et uttalt mål med omreguleringen at mye av trafikken skal gå over fra bil til gange, sykkel og kollektivtrafikk. 55 prosent av arealet skal tilrettelegges myke trafikanter, og trafikken i Majorstukrysset skal legges om.

Det er lagt frem tilsammen 5 ulike planalternativer, forskjellene er først og fremst knyttet til byggehøyder og kjøremønster for bil. Det er foreslått å bygge fire høyhus på 13-17 etasjer, noe ikke alle naboene i området er enige i at er en god idé.

Les mer om saken hos Asplan Viak