Lørenskog sentrum og Skårersletta skal utvikles til å bli et hyggelig sentrum med folkeliv, aktiviteter og trivelige møteplasser. På friområdet som ligger mellom Sverres vei og Sigurds vei langs Skårersletta skal det anlegges park med et variert aktivitetstilbud som kan brukes av folk i alle aldre hele året. Den har fått navnet Skårerparken.

Tekst: Steen & Lund
Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

Skårersletta har utfordringer med overvann når det kommer store nedbørsmengder. Parkområdet er godt egnet til å håndtere store vannmengder på en god måte. Den vil utformes slik at den kun fylles med vann ved ekstrem nedbør.

Høsten 2018 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse for å få forslag til hvordan område skulle utformes. Bjørbekk & Lindheim AS vant denne med forslaget «Meander».

Steen & Lund skal nå sammen med Lørenskog kommune konkretisere vinnerkonseptet gjennom en
prosjektutvikling- og gjennomføringsfase. Prosjektet skal gjennomføres med en samspillsentreprise basert på NS 8407. Kontrakten er inndelt i to faser;

  • Steen & Lund skal i samarbeid med oppdragsgivers organisasjon gjennomføre en
    prosjektutviklingsfase til et komplett forprosjekt.
  • Den første fasen består av et forprosjekt som omfatter nødvendige utredninger og utarbeidelse av
    prosjektets løsningsforslag. Fase 2 omfatter i hovedsak detaljprosjektering for oppstart produksjon,
    kalkyle for avklaring av målsum, detaljert fremdriftsplan, gjennomført KS2 og rammesøknad.
  • Gjennomføringsfasen baseres på en totalentreprisekontrakt iht. NS 8407.

Den foreløpige tidsplanen legger opp til at fase 1 avsluttes i februar 2022, byggestart mars 2022 med
ferdigstillelse i juni 2023.

«Vi er først og fremst veldig stolte og glade for at Lørenskog Kommune har valgt å inngå avtale med oss, samspill og bærekraft er to svært sentrale faktorer som vektlegges fra vår side. 

Samspillsentrepriser gir svært gode forutsetninger for at prosjektets målsetninger vil kunne oppnås, og skaper veldig ofte et godt arbeidsmiljø der alle deltakerne får muligheten til å utvikle seg. Kompetansen i samspillsteamet bestående av Lørenskog Kommune, Bjørbekk & Lindheim, Veflen Entreprenør, Structor og nøkkelmedarbeidere fra Steen & Lund, er meget god. Når dette teamet for fastlagt felles mål og spilleregler, vil deling av kunnskap skape merverdi til prosjektet.

Når det gjelder bærekraft, vil parken med tilhørende infrastruktur, i seg selv bidra når det gjelder klima & miljø, sosiale forhold og økonomi. Her kan blant annet nevnes at det blir tilrettelagt for en multifunksjonell grønnstruktur som oppfyller mange målsettinger. Mer natur og vegetasjon gir mange positive ringvirkninger. Det bidrar til bedre kvalitet på luft og vann, til fordrøyning av nedbør som reduserer skader grunnet flommer. For kommunens innbyggere vil Skårerparken bidra til gode møteplasser og lekeområder, estetiske opplevelser, bedre helse, integrering og mange andre positive opplevelser hele året. Vi gleder oss til å komme i gang og takker Lørenskog Kommune for tilliten.»

sier Petter A. Vistnes, Adm Dir i Steen & Lund.

Om Steen & Lund

Steen & Lund er Norges største anleggsgartner virksomhet, og en totalleverandør innen utvikling, nyanlegg, ombygging og vedlikehold av alle typer utomhusanlegg – både grønt og grått, fra vugge til grav. Selskapet har i nærmere 40 år skapt levende utemiljø der kvalitet og uttrykk har stått i
høysetet.

Vi skal være i førersetet innen bærekraft utvikling.

Selskapet med sine 300 medarbeidere og årsomsetning på ca 530 mnok, har hovedkontor i Lier og kontorer i Oslo, på Fornebu, i Drammen, i Sandefjord og på Geilo og har primært hele Østlandet som arbeidsområde.